Kiitoksia kaikille jäsenkyselyyn eri muodoissa vastanneille. Teidän antamat vastaukset auttavat ja ohjaavat asukasyhdistyksen toimintaa.

Tänä vuonna jäsenkysely oli avoinna 02.02 - 15.3.2020 välisen ajan. Kokonaisuutena ensimmäisen kerran tässä muodossa toteutetun jäsenkyselyn vastausmäärät jäivät pieniksi. Tämä vaikuttamisen kanava ei ehkä uutena muotona vielä tavoittanut kaikkia jäseniä, toisaalta ehkä akuutteja viestittämistä vaativia asioita ei välttämättä ollut mielessä jäsenkyselyn aukioloaikana.  Lisäksi yhdistyksellä on kokoajan käytössä ota yhteyttä -kanava, jonne viestejä voi lähettää tarpeen ja tilanteen mukaan.

Alla olevissa kappaleissa käsitellään jäsenkyselyssä esiin tulleita asioita aiheittain (viittaukset jäsenten vastauksiin tiivistettyinä kursorilla).

Talkoot

Vastauksessa pidettiin talkoita tärkeänä toimintamuotona.  Perusteluina olivat esimerkiksi ympäristömme siistinä pitäminen ja talkoiden merkitys eri asukkaille; talkoot lisäävät yhteisöllisyyttä ja antavat luontevan mahdollisuuden tutustua naapureihin.

Vastauksessa esitettiin, että talkoita ei kannata missään tapauksessa lopettaa. Kaikkien asukkaiden (eikä vain edes yhdistyksen jäsenten) tulisi ymmärtää, että kyläämme olisi hoidettava yhdessä ja että kaikkien panosta tarvitaan.

Talkoiden osallistujamäärät ovat viime vuosina olleet melko pieniä, joka viestii niiden nykyisestä kiinnostavuudesta jäsenistön ja alueen asukkaiden piirissä. Järjestelyjä ja talkoiden kohdetta on tarpeellista miettiä huolella tulevaa toimintaa suunniteltaessa.

Uudenvuoden ilotulitus

Vastauksessa ehdotettiin uudenvuoden ilotulitukseen käytettyjen rahojen kohdentamista muuhun tarkoitukseen.

Vastauksessa ehdotettiin, että uudenvuoden ilotulitus kannattaisi lopettaa. Sen sijaan voidaan varmaan keksiä jotain vähemmän äänekästä, vähemmän roskaavaa ja halvempaa.

Hallitus on katsonut viimeisen neljän vuoden ajalta ilotulitukseen liittyviä viestejä ja uutisten kommentteja. Näissä useat jäsenet ovat tykänneet tapahtumasta, lukumäärät ovat olleet luokkaa 30 – 40/vuosi. Tapahtumaan liittyvissä viesteissä on pidetty oikealaista tapahtumasta tiedottamista tärkeänä, esimerkiksi koiranomistajille.

Störsvikin tulevaisuudesta

Vastauksessa Störsvik nähtiin rauhallisena ja erityisen arvokkaana ja ainutlaatuisena asuinpaikkana, jossa luonto on suuri ja lähellä. Vastauksessa kehityksen riskeinä nähtiin, esimerkiksi lähimetsien katoaminen ja kylän kehitys ajassa tavalliseksi asuntoalueeksi. Lisäksi haasteena nähtiin alueella vierailevien lukumäärän kasvu ja sen mukanaan tuomat vaikutukset alueelle.

Vastauksessa ehdotettiin, että asuinaluettamme on järkevää kehittää entistä viihtyisämmäksi, mutta ei kehitetä sitä pilalle.

Tulevaisuutta koskevat viestit otetaan yhdistyksen toiminnassa huomioon. Esimerkiksi kaavoituksen ratkaisuilla on merkittävä vaikutus siihen miten ja millaiseksi Störsvik ajassa kehittyy.

Lähikaupan tulevaisuus (ABC Pickala)

Vastauksessa lähikauppa nykyisellä paikalla nähtiin tervetulleena uudistuksena alueemme palveluihin. Tätä lähemmäksi kaupalle ei nähty tarvetta.

Vastauksessa todettiin, että loistavasti toimiva lähikaupan lopettaminen olisi katastrofi.

Störsvikin lähipalveluiden tulevaisuuteen vaikuttavat lyhyellä aikavälillä kunnan tekemät kehitystoimet sekä pidemmällä aikavälillä kunnan tekemät kaavoitusratkaisut. Näistä kaavoitukseen liittyviä kohtia käsitellään erikseen kaavakohtaisesti niiden nähtävillä olon mukaan. Yhdistys huomioi omassa toiminnassaan lähikauppaa koskevat vastaukset.

Störsvikintien kunnossapito

Vastauksessa muistutettiin aikaisemmin tehdyn ehdotuksen etenemättömyydestä, koskien Störsvikintien tienvarren näköesteiden poistamista (pusikoita tien varrella).

Yhdistys on välittänyt ehdotuksen kunnalle viime syksynä. Työ jäi silloin kunnan säästötoimien alle. Asiasta on keskusteltu tänä keväänä uudelleen. Näiden lisäksi yhdistys on kerännyt Störsvikintietä koskevat eri korjaustoimet omaan listaansa ja se on välitetty kunnalle viime syksynä. Korjaustoimien etenemistä seurataan.

Yhdistyksen toiminnan kehitystoimet

Vastauksessa todettiin, että näen täysin uudenlaista aktiivista, järjestelmällistä ja jäsenet huomioon ottavaa toimintaa. Yhdistyksen uudistuneet sivut ovat kauniit ja informatiiviset. Tästä kaikesta tulee hyvä mieli ja syntyy usko siihen, että saatte aikaan parannuksia kylän asukkaiden toivomusten mukaan.

Hauska yhteensattuma viestin sanavalinnoissa. Toiminnan kehitystoimissa hallitus on juurikin pyrkinyt viestissä mainittuihin neljään sanaan: aktiivinen, järjestelmällinen, jäsenet huomioon ottava ja informatiivinen.

Koirapuisto

Yhdistyksen FB-sivuilla keskusteltiin tarpeesta järjestää alueen koirille aidattu vapaan liikkumisen alue (koirapuisto).

Koirapuisto on FB-vastauksen mukaisesti kirjattu yhdistyksen asialistalle. Vastaava asia on myös kunnassa keskusteluissa kuntakeskuksen alueella.

Ehdotus yhteistoiminnalle Pickala Golfin kanssa

Vastauksessa ehdotettiin yhteistoiminnassa Pickala Golfin kanssa edistää nykyisen ravintolan kahvilan aukioloa ympärivuotiseksi sekä viikoittaisen jumpan järjestämistä alueelle.

Ehdotus välitetään Pickala Golfille ja kuullaan miten tehty ehdotus sopii heidän suunnitelmiinsa. Yhdistyksen puolesta lähipalveluiden kehittyminen Störsvikin alueella on myönteinen ja edistettävä asia.

Jäsenkyselyn toteutustapa

Vastauksessa ehdotettiin helpompaa rasti/ruutuun -periaatetta kyselyyn vastaamiselle.

Tällä kertaa toteutustavaksi valittiin vapaamuotoinen vastaaminen, jotta kysymyksillä ei ohjata eikä rajoiteta jäsenistön antamia vastauksia. Rasti/ruutuun -periaate on myös mahdollinen toteutustapa jatkossa eri jäsenkyselyissä.

Esitetyt kysymykset hallitukselle

Jäsenen esittämä kysymys hallitukselle kunnalta saadun avustuksen käytöstä?

Yhdistyksen rahankäytöstä päätetään vuosittain vuosikokouksessa. Viime vuoden avustuksen kohteina olivat peli- ja leikkikentän välineistön sekä hiihtolatujen kehittäminen. Tarkemmin avustuksen käytöstä kerrotaan vuosikokouksessa viime vuoden toimintaan liittyen.

Jäsenen esittämä kysymys hallitukselle toimintaehdotuksesta kunnalle uimarannan kehittämiseksi?

Asukasyhdistys on edistänyt uimarannan alueen kehittämistä yhdessä ja yhteistyössä kunnan kanssa. Ensimmäisinä tuloksina tästä toiminnasta ovat vesipostin asennus pelikentän viereen veden saannin turvaamiseksi entisen päiväkotirakennuksen poistumisen jälkeen sekä tässä kuussa kunnan nähtäville asetettama alueen yleissuunnitelma. Jälkimmäistä asiaa käsitellään tarkemmin erikseen osana nähtävillä oloon liittyviä toimia.

Jäsenten esittämät kysymykset hallitukselle kunnan kaavoituksesta (Tenniskallion kaavamuutos, Pikkala-Marsuddenin osayleiskaava, Teemayleiskaavat ja Campus-alue)?

Kaavoituksessa on useita asioita kunnassa vireillä. Näistä merkittävimmät (ja laajimmat) ovat yleiskaavoitukseen liittyvät Pikkala-Marsuddenin osayleiskaava ja Teemayleiskaavat. Nämä ovat laaja kokonaisuus ja niitä käsitellään erikseen osana Teemayleiskaavojen nähtävillä oloon liittyviä toimia.

Campus-alueella viitataan kunnassa suunnitteilla olevaan uuteen koulukeskukseen. Asukasyhdistys seuraa tämän suunnittelun etenemistä.

Tenniskallion kaavamuutos liittyy lähinnä kortteleihin 47 ja 48. Näissä kortteleissa tonttien myynti on edennyt muita Tenniskallion kortteleita hitaammin. Kaavamuutoksella järjesteltiin myymättömien tonttien rakennusoikeuksia tavoitteena mahdollistaa nykyistä pienempien ”villojen” rakentaminen. Kaavamuutos on käsitelty kunnassa. Asukasyhdistys vaikutti toimillaan alueen suunnitteluun siten, että suunnitelmasta tuli lähiympäristöön paremmin sopiva sekä varmisti, että lähinaapurit tulevat kuulluksi suunnittelutyön aikana. Asiassa tehtiin hyvää yhteistyötä Asuntosäätiön kanssa ja Asuntosäätiön palkkaamien suunnittelijoiden kanssa.

Jäsenen esittämä kysymys kunnan vastauksesta liikuntapaikkakyselyyn?

Kunta järjesti viime syksynä liikuntapaikkakyselyn. Yhdistyksen tiedossa ei ole, että kunta olisi tiedottanut tämän kyselyn tuloksista erikseen. Tulokset löytyvät osana kunnanvaltuuston tässä kuussa hyväksymää - sinänsä varsin laajaa ja sisällöltään parantunutta - Siuntion kunnan hyvinvointikertomusta.