Kun koronatilanne esti asukasyhdistyksen suunnitteleman keskustelutilaisuuden järjestämisen Störsvikin uimaranta-alueen yleissuunnitelmasta jäsenistölle ja alueen asukkaille, niin tässä kirjoituksessa käsitellään yleissuunnitelman taustoja asukasyhdistyksen osalta.

Tarkennus esiintyneisiin käsityksiin

Aluksi yksi tarkennus jäsenviesteistä havaittuihin käsityksiin. Asukasyhdistys on ollut aloitteellinen tässä uimaranta-alueen sekä peli- ja leikkikentän suunnittelun käynnistämisessä. Suunnittelutoimeen on lähdetty tältä pohjalta. Suunnittelussa ei ole asukasyhdistyksen toimesta havaittu, että kunta tai sen suunnittelijat haluaisivat kehittää aluetta nimenomaan naapurikunnista tulevaa kasvavaa käyttöä silmällä pitäen.

Miksi tehdään yleissuunnitelma

Yleissuunnitelma on väline, jolla voi ohjata muita toimia. Yleissuunnitelma määrittää muiden toimien laajuutta ja asettaa muille toimille myös reunaehtoja. Yleissuunnitelma on myös lähtökohta muiden toimien suunnittelussa. Tällä hetkellä uimaranta-alueella ei ole selkeää yleissuunnitelmaa – alueelle ei siis ole asetettu reunaehtoja eikä tavoitteita. Ilman yleissuunnitelmaa myös tarvittaviin toimiin ryhtyminen on vaikeampaa – silloinkin vaikka toimella olisi selkeä peruste tai kiire. Yleissuunnitelman puute pitää myös tulevaisuuden avoimena ja epäselvänä – tilaa on erilaisille ajatuksille, ehdotuksille ja aloitteille ilman, että niitä tarvitsee perustella muutoksina yleissuunnitelmaan. Hallinnollinen vertailukohta puuttuu.

Lähtötilanne

Asukasyhdistys on järjestänyt useampana vuotena uimaranta-alueen talkoita. Niissä on havaittu muutoksia alueen käytössä. Eri keskusteluista, jäsenviesteistä ja FB-sivujen keskustelunaiheista on havaittu aitoja jäsenistön ja asukkaiden tarpeita toimille uimarannan alueella – joskus niitä on pyydetty nopeasti tehtäväksi.

Peli- ja leikkikentän kunto on ollut huonontumaan päin, käytettävyys on myös huonontunut. Ilkivaltaakin on kohdattu. Konkreettisena herätyksenä olivat kaksi tilannetta. Yhden korjausasian yhteydessä selvisi, että alue ei ole ollenkaan kunnan virallisilla kunnossapidon listoilla - oli pudonnut jossain vaiheessa pois. Toinen herätys oli uuden päiväkodin valmistelun yhteydessä, kun koko tontti 508 oli menossa myyntiin – siis peli- ja leikkikenttä siinä mukana.

Kolmas asukasyhdistyksen havainto on kohtuullisen pitkät valmisteluajat. Usea asia on ollut vireillä enemmän kuin pari vuotta. Asiat tuppaavat olevan vailla toimia parikin vuosikymmentä eikä enempää kiirettä näytä olevan. Onneksi tähän on tullut kunnan uusien virkamiesten myötä muutos. Heidän toimia on aihetta tukea.

Neljäs asukasyhdistyksen havainto on, että uimaranta-alueelle on kyllä tehty muutamia suunnitelmia, mutta ne ovat jääneet vaille kannatusta. Alueelle on myös tehty kohtuullisen idearikkaita suunnitelmia. Näihin eri suunnitelmiin ja niistä lausuttuihin tutustuttua on havaittavissa rakenteellinen jännite ja luottamuspula.

Tavoite

Lähtötilaan ja siihen liittyviin taustamateriaaleihin perehdyttyä, nousi alueen tavoitteeksi neljä asiakokonaisuutta.

Näistä ensimmäinen tavoite on alueen suuntaaminen virkistyskäyttöön alueen asukkaille. Realiteetti on, että alueella on yksi kunnan uimarannoista, joka on suunnitelmissa huomioitava. Virkistyskäyttöön suuntaaminen myös rajaa tulevaa kehitystä. Päätös tarkoittaa, että alue pysyy asemakaavassa vihreänä VL-alueena. Valinta myös rajaa merkittävän osan alueelle ehdotetuista ideoista virkistysalueen ulkopuolelle.

Toinen tavoite on uimarannan käytön selkeyttäminen ja tarvittavat järjestelyt. Useat tapahtumat sekä niistä kirjoitetut jäsenviestit ja FB-sivujen keskustelut kertovat itseasiassa selkeyden ja järjestyksen puutteesta alueella. Se, joka joskus vielä toimi hyvien periaatteiden mukaan, ei nykypäivässä enää riitä. Kovin pitkään miettiminen ei myöskään tähän auta, monesti näillä tuppaa olemaan vain yksi kehityssuunta – se alueen asukkaille ikävin.

Kolmas tavoite on peli- ja leikkikentän olemassa olon turvaaminen. Tässä pelissä eletään jatko-ajalla ja pelikello on jo melko pitkällä. Ensimmäinen asia tällä turvaamisen tiellä on saada alue kunnan virallisiin kirjoihin oikealla nimellä ja oikeassa tarkoituksessa. Totta on sekin, että pieniä ovat hailit joulukaloiksi, mutta vaarana tässä on, ettei joulupöydässä ole kaloja ollenkaan.

Neljännen tavoitteen taustalla on periaate: ”tekemättömyys on huonompi vaihtoehto kuin pienetkin parannustoimet”. Tähän valittiin aikaisemmasta erilainen toimintatapa. Pyrittiin ensin saamaan kunta liikkeelle, tekemään laaditun edotuksen pohjalta luonnos, jota sitten yhdessä parannetaan.

Tie ehdotuksesta yleissuunnitelman luonnokseen

Monesti ehdotuksen laatiminen vaatii perehtymistä tilanteeseen eri kulmista. Peruspaketti sisältää yleis- ja asemakaavoihin tutustumista muutaman kilometrin matkalta alueen ympäriltä. Tutustuminen kunnan eri toimielinten pöytäkirjoihin parin vuoden ajalta ei ole pahitteeksi. Aikaisempiin suunnitelmiin, ehdotuksiin ja niihin liittyviin muihin materiaaleihin tutustuminen avaa ajatuksia. Peruspakettiin kuuluu myös pohdintaa sekä vaihtoehtojen mietintään ja vertailua. Nämä ovat tulleet vastaan tässäkin asiassa.

Monesti ehdotus vaatii muutamia - ikään kuin - harjoittelukierroksia, ennen kuin asiassa päästään oikeasti eteenpäin. Tämä on sitä luonnon karsintaa ja sitkeyden mittaamista. Tämän asian kanssa harjoittelukierrokset veivät pari vuotta. Lopulta kuutamo oli kirkas ja tuuli myötäinen ja niin tie eteenpäin avautui.

Ehdotuksen sisällöksi muodostui neljä kokonaisuutta: entisen päiväkodin tontin kehittäminen, kulkureittien kunnostaminen uimarannan ympäristössä, uimarannan alueen kehittäminen sekä viimeisenä alueen kaavoituksen täydentäminen. Näistä entisen päiväkodin tontin kehittämiseen liittyi, esimerkiksi:

 • Mikä on tällä hetkellä tontin rakennuksen tulevaisuus ja mahdollisten toimien aikataulu?
 • Mikä on päiväkodin pihan leikkivälineiden tulevaisuus ja mahdollisten toimien aikataulu?
 • Pelikentän kunnostaminen osana kunnan liikuntapaikkojen parantamista
 • Kunnallistekniikan säilyttäminen tontilla
 • Huoltotien kunnostaminen ja talvikunnossapito
 • Huolto- ja pelivälineille säilytystila sekä avointa penkkiä suojaisempi paikka taukotilaksi
 • Peli- ja leikkikentän merkki alueen reunalle
 • Päiväkodin parkkialueen hyödyntäminen peli- ja leikkikenttäkäytössä

Kulkureittien kunnostamisen liittyi kolme asiaa:

 • Huoltotie pelikentän viereen, joka jatkuu kulkureittinä uimarannalle
 • Nykyisten polkujen avaaminen ja ei hiekkapohjaisten osuuksien parantaminen esimerkiksi purulla
 • Lammen pohjoispuoleisen kulkureitin avaaminen ja pohjustus esimerkiksi purulla

Näitä toimia esitettiin kolmelle reitille; pelikentältä lammen reunaa uimarannalle, entinen tiepohja hiekkarannan ja tien välissä sekä yhteyspolku lammen pohjoispuolta edellisille. Pohjustamisen taustalla oli tavoite voida kulkea näillä valituilla poluilla kengät kastumatta.

Uimarannan alueen kehittämiseen liittyi, esimerkiksi:

 • Alueella kävijän tulee voida selkeästi merkeistä ja maastosta tiedostaa, milloin on uimarannan alueella ja sen sääntöjen piirissä ja milloin on muulla virkistysalueella
 • Alueelle ilmoitustaulut, joissa on alueen kartta, uimarannan alue merkittynä sekä alueen säännöt kuvattuna
 • Keskittää uimarannan ajoneuvojen pysäköinti yhdelle alueelle ja varata pyörille oma paikka
 • Lammen pohjoispuolen avokallioalue uimarannan sääntöjen piiriin
 • Lammen kaakkoiskulman rantalentopallokenttä osaksi uimarannan palveluita
 • Alueen käyttö talvisin avantouintiin huomioitava
 • Entisen tiepohjan ja hiekkarannan välisen metsikön harvennus, selventää uimaranta-alueen rajaa ja avaa näkymää tienpohjan kulkijalle
 • Lammen ja ympärikiertävän kulkureitin välisen alueen harvennus, parantaa näkyvyyttä
 • Koirien uimapaikalle ratkaisu Störsvikin alueella

Ehdotusten tarkoitus oli selkeyttää uimaranta-alueen käyttöä, parantaa säännöistä tiedottamista sekä kohdentaa ajoneuvoliikenteelle, kevyelle liikenteelle ja kävelypoluille omat reittinsä. Lisäksi tavoitteena oli myös vähentää kielteisiä ilmiöitä sekä mahdollistaa niihin nykyistä parempi puuttuminen.

Alueen kaavoituksen täydentämiseen liittyi, esimerkiksi kaavamerkinnät:

 • Entisen päiväkodin tontin peli- ja leikkikenttä
 • Peli- ja leikkikentän huoltotie
 • Kulkureitit (VL-alueella polut) huoltotieltä uimarannalle, lammen ympärikierron reitti ja kulkuyhteys Kotilahdentieltä uimarannantielle
 • Uimarannan alueen tarkennukset pohjois- ja kaakkoiskulmissa
 • Uimarannan ensisijainen pysäköintialue ja muut käytössä olevat pysäköintialueet

Kaavoituksen täydentäminen on yksi toimi, jolla määritetään ja ohjataan alueen käyttöä. Kaavat myös osaltaan rajaavat mahdollisia toimia ja turvaavat olemassa olevia järjestelyjä.

Ehdotus on vain alku toimille - jos siinä ylipäätään lähdetään etenemään - tarvitaan lisää toimia ennen kuin ollaan luonnosvaiheessa. Maastokatselmointi on yksi tavanomaisista toimista, joilla hahmotetaan tarvittavia toimia olemalla itse suunnittelukohteessa ja tekemällä havaintoja ympäristöstä. Tällä alueella maastokatselmointi tuotti muutoksia ja tarkennuksia, esimerkiksi:

 • Puusto on mäntyvoittoinen, heinittyminen riski ja lehtipuut heinittymisen edistäjiä. Nämä vaikuttavat maisemointeihin ja harvennuksiin
 • Hiekkakuopan reuna elää ja hiekka valuu polulle, yksi mahdollisuus on portaat
 • Lammen länsipään kosteikon ylittämiseen kuivin kengin on yksi mahdollisuus pitkospuut
 • Katselmoinnissa lammen vedenkorkeus oli korkea, joka osoitti sen, että käytännössä lammen pohjoispuolen nykyinen rantapolku peittyy osittain veteen ja rinne on näillä kohdilla vieressä jyrkkä. Tämä rajaa reitin käyttöä merkittävästi
 • Lammen länsipää on nyt ryteikköä. Sopivin toimin se olisi paremmin hyödynnettävissä ja toimilla voi edistää halutun puuston kasvua (mänty)

Kohtuullisen monta asiaa on tullut matkalla eteen ehdotuksesta yleissuunnitelman luonnosvaiheeseen. Ajasta nyt puhumattakaan. Nyt (vihdoin) luonnos on jäsenistön ja alueen asukkaiden arvioitavissa.

Kolme yleissuunnitelman kysymystä

Ensimmäinen on varaus uudelle rakennukselle hiekkarannan vieressä. Saunarakennus on jokseenkin juhlava nimi varaukselle, käytännössä siinä voisi yhdistyä ympärivuotinen pukukoppi ja pieni palvelutila. Aiheelliseksi asia voisi tulla esimerkiksi, jos halutaan talviuinnin siirrettävä koppi vaihtaa pysyvään rakennukseen tai nykyinen punainen ympärivuotinen rakennus halutaan uudistaa. Jos siirrettävää koppia ei tarvita tuoda/viedä rannalle, niin tähän ei tietä enää tarvita. Tietarpeen poistuminen avaa lisää mahdollisuuksia liikenteen ohjaamiselle. Aiheessa on siis puolensa ja mielipiteensä, nyt on hyvä hetki miettiä niitä.

Toinen aihe on kierrätyspisteen paikka. Paljon on nähty erilaista tavaraa nykyisellä paikalla. Muuttaako siirto tätä asiaa? Kierrätyspisteelle on myös mietitty laajennuksia, esimerkiksi muovia ja kartonkia alueen asukkaille hyödyksi. Jos paikka siirtyy niin, reitti Störsvikintieltä voisi muuttua vain huoltotieksi ja kevyen liikenteen väyläksi uimarantaan. Toimisi siten yhtenä ajoneuvoliikennettä ohjaavana toimena alueella.

Kolmas aihe on eteläisen rantapolun valaistus. Asia on ollut aikaisemminkin esillä eikä ole silloin edennyt. Tässä kohtaa on hyvä kartoittaa nykyinen tarve ja tilanne. Miksi? On tapahtunut kaksi muutosta aikaisempaan; puusto kuopan etelärinteessä on kasvanut ja siten rajaa valaistuksen kantoa etelän suuntaan sekä valaistustekniikka on muuttunut ja uusimmilla valaisimilla valo on paremmin suunnattavissa ja rajattavissa kohteeseensa – siis polulle.

Jäsenviestien ja keskustelujen satoa

On hyvä, että luonnos herättää keskustelua ja viestejä. Niiden avulla tunnetaan ja tiedetään alueen asukkaiden tarpeita.  Asukasyhdistyksen tavoittamat viestit ja keskustelunaiheet on listatuttu omalla sivullaan. Lopuksi niitä asioita, joita ei edellä muuten ole käsitelty:

 • Päiväkodin tontin käyttö tulevaisuudessa. Tontilla oleva rakennus on siirtynyt omistajan hallintaan. Tässä on tehty valinta sen suhteen, että muut yleissuunnitelmassa esitetyt toimet eivät jää rakennuksen poismenosta riippuviksi eli päätös muista toimista voidaan tehdä ilman rakennuksen vaikutusta päätökseen. Koirapuiston asia liittyy tähän kokonaisuuteen.
 • Pieneksi jäävä peli- ja leikkikenttäalue. Luonnoksessa ei ole laajennettu nykyistä käytössä olevaa aluetta, jotta edes nykyinen alue muuttuu lähiliikuntapaikaksi. Tulevaisuus on paremmin suunniteltavissa, kun on alku jo olemassa.
 • Isompi pelikenttä tekonurmella. Tähän liittyy kaksi asiaa. Störsvikin kaavoissa on toinen alue, jossa on paremmat mahdollisuudet tähän. Toiseksi, 3 kilometrin päähän ollaan tekemässä juurikin tässä toivottua aluetta ja siellä ollaan jo ideaa pidemmällä. Tuetaan sen toteutumista ensin, niin saadaan yksi alue lähelle ja käyttöön.
 • Lammen alue pitäisi säilyttää luonnontilaisena. Tätä on hyvä pohtia. Lisäävätkö vai vähentävätkö luonnoksen toimet tätä tavoitetta.
 • Veden laatu ja alueen käytöstä tuleva kuormitus. Huoli on aiheellinen. Tätä on hyvä pohtia. Antavatko luonnoksen toimet huonommat vai paremmat välineet tähän vaikuttamiseen.

Lopuksi

Jos jaksoit lukea tänne asti, niin kiitos siitä. Toivottavasti lukemisesta oli sinulle hyötyä. Aikaa tämän(kin) kirjoittamiseen ainakin meni.